Niniejsza publikacja zawiera pierwszy zestaw wytycznych przyjęty przez Konferencje Stron podczas jej drugiej (2007) i trzeciej (2008) sesji. Niniejsze cztery grupy wytycznych obejmują szeroki zakres postanowień Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, takich jak: ochrona strategii zdrowia publicznego dotyczących kontroli rynku wyrobów tytoniowych przed wpływem handlowych i innych grup interesów firm z branży tytoniowej (Artykuł 5.3), ochrona przed narażeniem na dym tytoniowy (Artykuł 8), opakowanie i oznakowanie wyrobów tytoniowych (Artykuł 11) oraz reklama i promocja wyrobów tytoniowych oraz sponsorowanie przez branże tytoniową (Artykuł 13). Niniejsza publikacja została opracowana przez

Sekretariat Konwencji w celu propagowania idei wdrożenia Konwencji Ramowej.

Pobierz pliki


Zobacz także