Główne przesłania Światowego Raportu Zdrowia  2013: Badania dla powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej

Czym jest powszechny dostęp do opieki zdrowotnej?

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oznacza, że każdy ma dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnychej, których potrzebuje, bez ryzyka borykania się z trudnościami finansowymi związanymi z pokryciem kosztów leczenia.

Wymaga to silnego, sprawnego oraz dobrze zarządzanego systemu ochrony zdrowia, dostępu do podstawowych leków i technologii, a także wystarczająco liczenej i zmotywowanej kadry ochrony zdrowia.

Dla większości krajów wyzwaniem jest rozszerzenie opieki zdrowotnej w taki sposób, aby zaspokoić rosnące potrzeby populacji przy ograniczonych środkach finansowych.

Dlaczego badania w zakresie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej są ważne?

 • Pomimo międzynarodowego zaangażowania w zakresie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej brak jest odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej oraz ochronę przed ryzykiem finansowym wszystkim osobom, niezależnie od miejsca zamieszkania. Deklaracja w sprawie zagwarantowania powszechnego dostępu dała początek programowi badań nad wytycznymi dla decydentów dotyczącymi opracowywania systemów i świadczeń związanych z powszechnym  dostępem do opieki zdrowotnej.
 • Aktualnie większość badań dotyczy nowoczesnych technologii, a nie lepszego wykorzystania dostępnej wiedzy. Istnieje zapotrzebowanie na badania operacyjne, które pozwoliłyby przekuć dostępną wiedzę na praktyczne rozwiązania, dzięki którym opieka zdrowotna stałaby się łatwiej dostępna i tańsza.
 • Wyniki wybranych badań (np. badań klinicznych) mogą być stosowane uniwersalnie, natomiast liczne pytania dotyczące powszechnego dostępu wymagają udzielenia lokalnych odpowiedzi (np. dotyczące struktury systemu ochrony zdrowia, zachowań prozdrowotnych czy metod pomiaru postępu). Wszystkie kraje muszą być nie tylko konsumentami, ale także „producentami” badań.

Trzy wybrane z Raportu przykłady, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej:

 • Moskitiery zmniejszają odsetek zgonów wśród dzieci. Badania przeprowadzone w 22 krajach afrykańskich wykazały, że wyposażenie gospodarstwa domowego w przynajmniej jedną moskitierę pokrytą środkiem owadobójczym wiąże się z 13-31% spadkiem śmiertelności dzieci poniżej piątego roku życia.
 • Dopłaty poprawiają stan zdrowia dzieci. Analiza danych zebranych w 6 krajach wykazała, że warunkowe dopłaty, tj. przekazywanie środków pieniężnych w zamian za korzystanie z opieki zdrowotnej, przekłada się na 11-20% wzrost w liczbie dzieci kierowanych do ośrodków opieki zdrowotnej oraz 22-33% wzrost w liczbie dzieci korzystających z profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 • Starzejące się społeczeństwa europejskie stać na opiekę zdrowotną. W okresie od 2010 r. do 2060 r. szacunkowy roczny wzrost nakładów na opiekę zdrowotną w związku ze starzeniem się społeczeństw będzie wynosił mniej niż 1% oraz będzie malał w pięciu krajach europejskich. Podczas gdy liczba osób starszych cierpiących na choroby przewlekłe oraz z powodu niepełnosprawności najprawdopodobniej wzrośnie, to  stwierdzono, że koszty opieki zdrowotnej będę  znaczące tylko w okresie ostatniego roku życia.

Jakie trendy badawcze wskazuje raport?

Przeprowadza się więcej badań w bardziej kreatywny sposób, a proces ich przeprowadzania staje się bardziej stabilny:

 • Większość krajów o niskim i średnim dochodzie posiada już podstawy dla prowadzenia badań, z których mogą korzystać w przyszłości.
 • Zaobserwowano dynamiczny wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w krajach o niskim i średnim dochodzie (5% rocznie w okresie od roku 2000 do 2010 w porównaniu do zerowego wzrostu w krajach o wysokim dochodzie).
 • Coraz więcej spośród autorów publikowanych badań pochodzi z krajów o wschodzących gospodarkach, w szczególności z Chin, ale również z Brazylii i Indii.
 • Rozwija się coraz bardziej współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi, organizacjami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz przedstawicielami sektora prywatnego.

Czego obecnie potrzeba?

Światowy Raport z 2013 r. wskazuje na następujące potrzeby:

 • Zwiększone nakłady oraz szersze wsparcie na szczeblu międzynarodowym i krajowym na rzecz badań, których celem jest zwiększenie zasięgu opieki zdrowotnej w Kraku i pomiędzy krajami.
 • Bliższa współpraca pomiędzy naukowcami oraz decydentami,tj. badania muszą wyjść z ośrodków akademickich i trafić do programów publicznej opieki zdrowotnej, które zapewniają lepsze spojrzenie na podaż i popyt usług opieki zdrowotnej.
 • Poszczególne kraje powinny tworzyć potencjał badawczy poprzez rozwijanie własnych ośrodków dysponujących wykwalifikowanymi i zmotywowanymi naukowcami.
 • Każdy kraj powinien stosować kompleksowe kodeksy dobrych praktyk badawczych.
 • Międzynarodowe i krajowe sieci badawcze powinny koordynować prowadzone badania, propagując współpracę i wymianę informacji.

2013-08-21

Pobierz pliki

Komunikat WHO (71.75 kB)

Zobacz także