Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów dyskryminacji kobiet
i łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Na poziomie globalnym epidemia przemocy dotyka 35% kobiet. Większość doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej ze strony swoich partnerów - blisko 30%, w niektórych regionach wskaźnik ten sięga nawet 38%. Warto zaznaczyć, że blisko 40% zabitych na świecie kobiet zostało zamordowanych właśnie przez swojego partnera. Przemocy seksualnej ze strony osób, z którymi nie są związane doświadcza 7% kobiet na świecie.

Przemoc ma destrukcyjny wpływ na życie kobiety i niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla jej stanu zdrowia. Prawdopodobieństwo niskiej wagi urodzeniowej dziecka wzrasta o 16%
w przypadku kobiet, które doświadczyły przemocy, ponad dwa razy częściej dokonują one aborcji, prawie dwa razy częściej cierpią z powodu depresji, często nadużywają też alkoholu i przeżywają stany lękowe.

Skutki przemocy nie ograniczają się jedynie do negatywnego wpływu na stan zdrowia
i jakość życia kobiety. Destrukcyjne efekty tego zjawiska odczuwa cała rodzina, zwłaszcza najmłodsi jej członkowie, którzy będąc świadkami przemocy stają się często również jej ofiarami. Dzieci obserwujące przemoc w środowisku domowym często borykają się z problemami emocjonalnymi
i trudnościami w szkole. Jako nastolatki częściej nadużywają alkoholu i narkotyków, palą i podejmują ryzykowne zachowania seksualne. W dorosłym życiu natomiast częściej stają się ofiarami lub sami dopuszczają się przemocy wobec partnerki/partnera.

Eliminacja przemocy wobec kobiet – konferencja poświęcona tworzeniu strategii skutecznego zapobiegania i walki z przemocą

Alarmujące dane dotyczące przemocy nie pozostają niezauważone i stanowią motywację do działania. W dniach 25-26 listopada 2013 roku w Wiedniu odbyła się Konferencja „Eliminacja przemocy wobec kobiet – podejście i działania wielosektorowe.” poświęcona tematyce walki
z przemocą wobec kobiet. Organizatorem wydarzenia była Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada), był pierwszym dniem konferencji, która zebrała ponad 200 reprezentantów z 53 krajów należących do Regionu Europejskiego WHO, którzy wspólnie zastanawiali się nad strategią walki
z problemem przemocy wobec kobiet, który według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia dotyczy aż 25% żeńskiej populacji Regionu Europejskiego WHO.

Zgodnie z założeniami nowej europejskiej polityki zdrowotnej „Zdrowie 2020”, skuteczność działań prewencyjnych i zaradczych wymaga zaangażowania społecznego na wielu poziomach, począwszy od lokalnej społeczności, przez media publiczne, edukację, służbę zdrowia, policję, organizacje pomocy społecznej na władzy lokalnej skończywszy. Tylko takie kompleksowe podejście umożliwi efektywne zapobieganie przemocy i zapewni jej ofiarom dostęp do odpowiedniej jakości opieki.

Warunkiem zmiany dramatycznej sytuacji kobiet na świecie jest podważenie obowiązujących norm społecznych dopuszczających przemoc wobec kobiet, wspierających męską dominację i kontrolę nad kobietami, ograniczenie ekspozycji dzieci na przemoc, zmiany dyskryminującego prawa rodzinnego, wzmocnienie praw kobiet, a także redukcja nierówności w dostępie do zatrudnienia i edukacji.

Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniej struktury wspierającej kobiety, które doświadczyły przemocy. Rola służby zdrowia jest niezwykle istotna w identyfikowaniu przypadków przemocy. Nowe wytyczne dla pracowników służby zdrowia dotyczące reagowania na przemoc wobec kobiet przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia podkreślają koniczność uwzględnienia tej tematyki w obowiązkowych szkoleniach pracowników placówek medycznych. Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia rozumieli związek miedzy doświadczaniem przemocy a złym stanem zdrowia kobiety i umieli odpowiednio reagować, zapewnić wsparcie, informacje i dostęp do odpowiednich usług medycznych.

2014-01-27

Zobacz także