Jest to poważny problem, mający daleko idące konsekwencje związane ze stanem zdrowia dziecka oraz jego rozwojem społecznym. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie zwiększa ryzyko stania się jej ofiarą lub sprawcą w późniejszym życiu, często jest przyczyną gorszych wyników w nauce
i zmniejsza szanse zatrudnienia. U osób, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, bardzo często obserwujemy między innymi: zaburzenia rozwoju, zaburzenia umysłowe, skłonności do podejmowania ryzykownych zachowań, depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, próby samobójcze, samookaleczenia czy używanie narkotyków. Przemoc doznana w dzieciństwie może być odpowiedzialna za blisko 25% wszystkich zaburzeń psychicznych.

Przemoc wobec dzieci jest powszechnym problemem zarówno w Europie jak i na świecie. Często powiązana jest z występowaniem innych negatywnych czynników, takich jak posiadanie opiekuna cierpiącego na chorobą psychiczną, nadużywającego alkoholu lub narkotyków, czy przebywającego
w więzieniu, bycie świadkiem przemocy domowej czy przeżycie rozstania rodziców. Uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne mają duży wpływ na występowanie przemocy wobec dzieci. Bardziej narażone na jej doświadczanie są dzieci o niższym statusie społecznoekonomicznym.

Wyniki europejskich badań sondażowych przedstawiają dokładniejszy obraz sytuacji. Zebrane dane pokazują, że przemoc wobec dzieci, to w 9,6% przemoc seksualna (13,7%
w przypadku dziewczynek i 5,7% w przypadku chłopców), 22,9% przemoc fizyczna i 29,1% znęcanie się psychiczne. Odnosząc powyższe dane do wielkości populacji dzieci żyjących na naszym kontynencie należałoby przyjąć, że 18 milionów dzieci w Europie doświadcza przemocy seksualnej,
44 miliony cierpią z powodu przemocy fizycznej, a 55 milionów jest ofiarami znęcania się psychicznego. 

Co roku, w Europie, z powodu przemocy umiera przedwcześnie 852 dzieci poniżej 15 roku życia. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie zgony z powodu przemocy są odpowiednio raportowane należy więc założyć, że rzeczywista ich liczba może być większa.

2014-01-27

Zobacz także