Gruźlica jest nadal istotnym problem zdrowia publicznego w Europejskim Regionie WHO. Według najnowszych szacunków, w 2014 r. w całym Regionie zdiagnozowano około 340 tys. nowych przypadków gruźlicy i odnotowano 33 tys. zgonów, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba nowych przypadków gruźlicy spadała średnio o 5,2% rocznie. Niemniej w krajach, w których występuje najwięcej zachorowań, liczba zgłaszanych przypadków jest nadal niemal ośmiokrotnie wyższa niż w pozostałej części Regionu.

Wyniki leczenia również nie są zadawalające. Wskaźnik powodzenia leczenia nowych przypadków i wznów zgłaszanych w 2013 r. wynosił 76%, natomiast wśród pacjentów, którzy wcześniej przechodzili już leczenie było to 58%. W 2012 r. leczenie powiodło się tylko u 50% pacjentów, u których stwierdzono gruźlicę wielolekooporną.

Współpracując z partnerami krajowymi i międzynarodowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, WHO realizowała Plan działania na rzecz zwalczania gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) 2011-2015, pomagając państwom europejskim we wdrażaniu interwencji o udowodnionej skuteczności w celu wzmocnienia profilaktyki i zwalczania gruźlicy, w tym postaci wielolekoopornej (MDR-TB) i ekstremalnie opornej na leki (XDR-TB).

WHO utworzyła również specjalną komisję - European Green Light Committee oraz inicjatywę obejmującą laboratoria - European Laboratory Initiative, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu i/lub zrewidowaniu krajowych planów określających sposób reagowania na zagrożenie związane z postaciami gruźlicy lekoopornej.

W ramach wsparcia WHO ustanawia normy i standardy, zapewnia pomoc techniczną, inicjuje partnerstwa, buduje potencjał, opracowuje i upowszechnia dowody naukowe potwierdzające skuteczność interwencji, a także prowadzi monitoring i ewaluację. Biuro Regionalne współpracuje z państwami członkowskimi i partnerami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia gruźlicy, dążąc do tego, aby opieka zdrowotna była bardziej efektywna i w większym stopniu skupiona na potrzebach człowieka.

Planowanie z wyprzedzeniem

Z końcem 2015 r. w Europejskim Regionie[1] WHO zakończyło się wdrażanie Skonsolidowanego Planu Działania na rzecz Zapobiegania i Zwalczania Gruźlicy Wielolekoopornej i Ekstremalnie Opornej na Leki.

Na podstawie doświadczeń zebranych w czasie jego realizacji i zgodnie ze  Światową strategią całkowitego wyeliminowania gruźlicy (Global End TB Strategy) oraz Europejską Polityką Ramowa Zdrowie 2020, WHO opracowała Plan działania na rzecz zwalczania gruźlicy w Europejskim Regionie WHO 2016-2020, który powstał przy udziale państw członkowskich, partnerów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i społeczności. Plan został jednogłośnie przyjęty przez państwa członkowskie Europejskiego Regionu WHO podczas 65 sesji Regionalnego Komitetu WHO dla Europy w Wilnie, 14-17 września 2015 r.

Nowy plan przewiduje szereg jasno określonych działań, które  podejmować będą wszystkie państwa członkowskie, również te, w których występuje niewiele nowych przypadków gruźlicy, a także partnerzy i WHO, dążąc do wyeliminowania gruźlicy z Regionu, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

2016-03-17

Pobierz pliki

Informacja prasowa 1 (315.69 kB)