Antybiotykooporność stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i zjawisk w dziedzinie opieki zdrowotnej, którego skala i zasięg nieustannie rośnie. W tym roku od 14 do 20 listopada obchodzony jest drugi Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, w którym szczególną uwagę poświęca się pracownikom opieki zdrowotnej.

Leczenie zakażeń szpitalnych jest skomplikowane ze względu na oporność bakterii na działanie antybiotyków. Raport WHO na temat obciążenia endemicznymi zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną na świecie podaje, że w Europie zakażenia powstałe w placówkach opieki zdrowotnej są przyczyną 16 mln. dodatkowych dni hospitalizacji, 37 tys. zgonów i przyczyniają się do kolejnych 110 tys. zgonów rocznie. Wielkość strat finansowych z tego tytułu szacuje się na około 7 mld. EUR rocznie, uwzględniając wyłącznie koszty bezpośrednie.

Antybiotykooporność narasta z powodu niewłaściwego i nadmiernego stosowania antybiotyków, jak również słabości działań mających na celu zapobieganie zakażeniom i ich zwalczanie. Na wszystkich szczeblach i w całym społeczeństwie możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zmniejszenia skutków i ograniczenia oporności bakterii na antybiotyki, a pracownicy sektora opieki zdrowotnej odgrywają główną rolę w walce o zachowanie skuteczności antybiotyków.

Pięć głównych działań adresowanych do pracowników opieki zdrowotnej Pracownicy opieki zdrowotnej, tacy jak lekarze pierwszego kontaktu, pielęgniarki, osoby wypisujące leki w szpitalach, lekarze stomatolodzy, farmaceuci, itp. mogą pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu szerzącej się antybiotykooporności w Europejskim Regionie WHO, stosując pięć sformułowanych przez WHO zaleceń:

1. Zapobiegaj zakażeniom, stosując bezpieczne praktyki higieny, aby mieć pewność, że Twoje ręce, narzędzia, którymi się posługujesz i otoczenie są czyste.

 2. Jeżeli uważasz, że pacjent może potrzebować leczenia antybiotykami, jeśli jest to możliwe, wykonaj badania w celu ustalenia, które antybiotyki należałoby zastosować.

3. Przepisuj antybiotyki tylko wtedy, gdy stwierdzisz, że są one naprawdę konieczne zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi stosowania antybiotyków.

4. Przepisuj i wydawaj właściwe antybiotyki w odpowiednich dawkach, zachowując odpowiedni okres stosowania leków; oraz

5. Sprawdzaj, czy pacjenci, którymi się opiekujesz posiadają aktualne szczepienia.

Ponadto, pracownicy opieki zdrowotnej powinni zgłaszać zakażenia antybiotykooporne zespołom ds. nadzoru epidemiologicznego. Powinni również rozmawiać z pacjentami o tym, jak należy prawidłowo przyjmować antybiotyki i o niebezpieczeństwach związanych z niewłaściwym ich stosowaniem. Pomocna może być również edukacja pacjentów na temat zapobiegania zakażeniom, np. poprzez szczepienia, mycie rąk, bezpieczniejsze kontakty seksualne i zakrywanie nosa i ust podczas kichania.

Wszyscy mają do wykonania zadania w walce z narastającą antybiotykoopornością bakterii. 

Oprócz pracowników opieki zdrowotnej, decydenci polityczni i wszyscy członkowie społeczeństwa muszą aktywnie przeciwdziałać narastającej groźbie antybiotykooporności. Aby wszystkich zachęcić do działania, Europejskie Biuro WHO wraz z angielskim organem ds. zdrowia publicznego (Public Health England, PHE) wspólnie uruchomiły rozszerzoną wersję „Strażnika Antybiotyków” (Antibiotic Guardian), kampanii internetowej zainicjowanej przez PHE w 2014 r. Od tego czasu ponad 34 tys. osób zadeklarowało wsparcie dla prowadzonej akcji i podjęło się roli „Strażnika Antybiotyków”.

 

 

 

2016-11-15

Pobierz pliki

Komunikat prasowy WHO (188.87 kB)

Komunikat WAAW (747.43 kB)

broszura lekarze (116.37 kB)

broszura dentyści (116.37 kB)

broszura położne (128.66 kB)


broszura farmaceuta (113.87 kB)