fot. WHO

Pracownicy stanowią połowę ludności i wnoszą istotny wkład w rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Szóstego grudnia, po raz pierwszy, w czasie konferencji na temat miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego zaprezentowano rapot pt. „Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawą promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce”

 

Oprócz w/w raportu, w czasie konferencji dyskutowano na tema miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego. Zakaz palenia w miejscu pracy jest popierany przez 72% Polaków oraz 86% obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej.

 

Od listopada 2010 r. obowiązuje w Polsce zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, w tym w zakładach pracy. Pracodawca ma jednak możliwość do wydzielenia na terenie zakładu pracy palarni, która będzie wyodrębniona konstrukcyjnie od innych pomieszczeń, wentylowana i oznakowana. Utworzenie takiego miejsca związane jest z dodatkowymi kosztami dla firmy.

Właściciel lub zarządzający obiektem (np. budynkiem zakładu pracy) lub środkiem transportu (np. pojazdem służbowym służącym do przewozu osób), w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych ma obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiedniego oznaczenia słowno-graficznego informującego o zakazie palenia tytoniu.

 

Wprowadzenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych przyczyniło się do znacznej poprawy zdrowia pracowników. Narażenie na dym tytoniowy w zakładach pracy zmniejszyło się dwukrotnie (z 26% w 2009 r. do 13% w 2011 r.) i nadal spada.[1] Szczególnie skorzystali na tym niepalący pracownicy sektora gastronomiczno-rozrywkowego, ponieważ to właśnie w pubach i barach narażenie na dym tytoniowy spadło najbardziej.

Palący pracownik traci miesięcznie ponad 200 zł na papierosy, a w skali roku ok. 2500 zł. Częściej choruje i dłużej wraca do zdrowia, nawet z powodu zwykłych infekcji. W konsekwencji jest mniej wydajny i gorzej służy swojemu przedsiębiorstwu, a to pomimo wszelkich innych argumentów na temat szkodliwości palenia, nadal najbardziej interesuje pracodawcę. Coraz częściej przedsiębiorcy zaczynają wyliczać, że czas spędzony przez pracowników na przerwach na papierosa to dla zakładu konkretne straty ekonomiczne. Szacuje się, że palący pracownik spędza dziennie ponad 40 minut na paleniu papierosów w czasie pracy. Tygodniowo ponad 3,5h, a w skali roku około 22 dni, przez co przepala drugi urlop. Oszacowano, że zlikwidowanie przerwy na papierosa w Wielkiej Brytanii przyniosło korzyści finansowe sięgające rzędu 430 milionów funtów rocznie.[2]

Zakaz palenia w miejscu pracy wpływa również na efekty osiągane przez cały zespół. Amerykańska Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) szacuje, że czyste powietrze zwiększa wydajność pracowników o 3%.[3] Z kolei badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazały, że z tytułu lepszego samopoczucia pracowników, którzy pracują wydajniej, oszczędności w firmie mogą osiągnąć wysokość 680 milionów funtów.

 

Raport „Promocja Zdrowia w miejscu pracy”

Raport opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia przedstawia rekomendacje dot. wzmocnienia działań związanych z promocją zdrowia w miejscu pracy. Rekomenduje się między innyi: „Dobrze zorganizowana i powszechnie wdrożona służba ochrony zdrowia pracujących - obejmująca promocję zdrowia w miejscu pracy - może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów zdrowotnych populacji Dla jej rozwoju jako zasadniczej części ogólnej polityki zdrowotnej realizowanej w Polsce, niezbędne jest wzmocnienia przywódczej roli Ministerstwa Zdrowia, w kontekście ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy. W ramach tego przywództwa konieczna jest bliska współpraca ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami w zakresie ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce – czyli z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, sektorem ochrony zdrowia, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz partnerami społecznymi, pracodawcami i pracobiorcami.

 

[1] TNS OBOP na zlecenie Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Ogólnopolskie badanie sondażowe dotyczące postaw wobec paleia tytoniu oraz innych czynników ryzyka i czynników ochronnych nowotworów złośliwych w dorosłej populacji Polski, Warszawa, październik 2011

[2] Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracodawców, Gdańsk 2011

[3] Zatoński W., Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., „Miejsce pracy wolne od dymu

tytoniowego. Poradnik dla pracodawcy i pracownika”, wydanie drugie; Fundacja „Promocja Zdrowia”, Warszawa 2011

2012-12-06

Pobierz pliki